Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod

Spoločnosť DANONE, spol. s r.o. so sídlom Prievozská 4, 821 08 Bratislava, IČ: 31 344 275, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli B, vložka 1514

(ďalej len „Spoločnosť Danone„), 

 

 

Spoločnosť Nutricia s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 08 Bratislava, IČ: 35 710 314, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli B, vložka 21863

(ďalej len „Spoločnosť Nutricia“) 

 

(A spolu ďalej len „Správcovia“ alebo „Spoloční správcovia„)

 

si uvedomujú, že môžete mať obavy z toho, akým spôsobom je zaobchádzané s Vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete. Uznávame dôležitosť ochrany Vašich osobných údajov.

 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako Spoločnosť Danone a Spoločnosť Nutricia, ako Spoloční správcovi osobných údajov, zhromažďujú a spravujú Vaše osobné údaje. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov ďalej obsahuje informácie o tom, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, ako ich užívame, prečo je potrebujeme a ako Vám to môže byť na úžitok.

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky alebo ak chcete uplatniť ktorejkoľvek z vašich práv ako dotknutej osoby, kontaktujte nás tu.

 

Základné zásady a náš záväzok chrániť osobné údaje

Prijali sme záväzok v maximálnej možnej miere chrániť Vaše osobné údaje. Máme za cieľ chrániť všetky osobné údaje, ktoré máme pri sebe, zodpovedným spôsobom spravovať Vaše osobné údaje a transparentne uplatňovať svoje postupy. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme sa sami zaviazali dodržiavať tieto základné zásady:

 • nie ste povinní poskytovať žiadne osobné údaje, ktoré požadujeme. Ak sa však rozhodnete je neposkytnúť, nemusíme byť schopní poskytovať Vám niektoré služby alebo výrobky;
 • Vaše údaje zhromažďujeme a spracovávame iba na účely uvedené v tomto Prehlásenie o ochrane osobných údajov alebo na konkrétne účely, ktoré s Vami zdieľame, a / alebo s ktorými ste dali súhlas;
 • snažíme sa zhromažďovať, spracovávať a užívať čo možno najmenej osobných údajov;
 • ak zhromažďujeme Vaše osobné údaje, snažíme sa uchovávať ich v podobe čo možno najpresnejšie a najaktuálnejšie;
 • ak nami zhromaždené osobné údaje už nie sú potrebné na žiadny účel a nie je od nás na základe platnej právnej úpravy vyžadované je uchovávať, urobíme všetko, čo budeme môcť, k ich vymazaniu, zničeniu alebo trvalé anonymizáciu;
 • Vaše osobné údaje nebudú zdieľané, predávané, prenajímané ani sprístupňované iným spôsobom ako tak, ako je uvedené v tomto Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

 

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa líšia v závislosti od účelu ich spracovania a výrobku alebo službe, ktoré Vám poskytujeme.

 

Môžeme všeobecne zhromažďovať priamo od Vás tieto druhy osobných údajov:

 

 1. osobné kontaktné údaje, napríklad Vaše meno a priezvisko, adresu, emailovú adresu, a telefónne čísla;
 2. prístupové údaje k účtu, napríklad vaše užívateľské ID, užívateľské meno a heslo u e-mailu. To je nevyhnutné na vytvorenie osobného používateľského účtu v jednej z našich internetových komunít;
 3. komunikácia s Vami, vrátane ich nahrávok, ktoré môžu obsahovať podrobnosti našich rozhovorov prostredníctvom chatu, liniek starostlivosti o zákazníkov a / alebo zákaznícke služby;
 4. demografické údaje, napríklad Váš vek a pohlavie a preferencie v oblasti životného štýlu. K týmto preferenciám môže patriť preferencie niektorých výrobkov, ktoré ponúkame, a Váš záujem o tieto výrobky;
 5. históriu Vášho prehliadača, napríklad stránky, ktoré prezeráte, dátum a miesto ich prezeranie a IP adresu;
 6. platobné údaje, platobné údaje sa obvykle týkajú Vášho mena na faktúre, fakturačné adresy a údajov o platbe, napr. o Vašej kreditnej karte alebo číslu bankového účtu;
 7. údaje o Vašom zdravotnom stave;
 8. údaje týkajúce sa spôsobu výkonu Vášho povolania a Vašej špecializáciu;
 9. údaje o iných osobách, napr. o členoch vašej rodiny, ak ich poskytnete priamo nám;
 10. profily na sociálnych sieťach;
 11. ak u nás požiadate o zamestnanie, budeme zbierať dodatočné osobné údaje, napr. o Vašej pracovnej praxi, vzdelanie a referenciách od zamestnávateľov.

 

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať aj nepriamo, a to vtedy, keď:

 

 1. zdieľate obsah na stránkach sociálnych médií, na webových stránkach alebo aplikáciách súvisiacich s našimi výrobkami alebo v reakcii na naše propagačné materiály na sociálnych médiách; alebo
 2. čítame alebo zhromažďujeme Vaše osobné údaje v rámci údajov zhromaždených inými webovými stránkami (môžeme napríklad umiestniť reklamu na webových stránkach tretej osoby, a keď kliknete na túto reklamu, môžeme získať informácie o Vás a iných návštevníkoch týchto webových stránok, aby sme mohli zmerať dosah a úspech takejto reklamy).

 

Prečo zhromažďujeme a užívame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme preto, aby sme Vám mohli poskytovať tie najlepšie služby a vysoko kvalitný zákaznícky servis. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, uchovávať, užívať a sprístupňovať najmä na tieto účely:

 

 1. na spracovávanie Vašich platieb,
 2. k tomu, aby sme vás informovali o stave Vašej objednávky,
 3. k tomu, aby sme mohli vybaviť Vaše otázky a žiadosti a posudzovali a riešili všetky reklamácie, žiadosti a sťažnosti;
 4. na spracovávanie a odpovedaní vašich dotazov alebo preto, aby sme Vás mohli kontaktovať a zodpovedať Vaše otázky a / alebo žiadosti;
 5. za účelom vývoja a zdokonaľovania našich výrobkov, služieb, spôsobov komunikácie a fungovanie našich webových stránok;
 6. aby sme vám mohli oznamovať informácie o produktoch, službách, udalostiach a / alebo vzdelávacích materiáloch, pričom niektoré z nich môžu byť propagačného charakteru;
 7. spravovania Vašej registrácie a / alebo predplatného nášho informačného bulletinu alebo iných komunikačných prostriedkov;
 8. s cieľom riadenia našich každodenných obchodných potrieb súvisiacich s Vašou účasťou v našich súťažiach, lotériách alebo propagačných aktivitách alebo Vašich dopytoch, požiadavkách či otázkach;
 9. overenie totožnosti osôb, ktoré nás kontaktujú telefonicky, prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo inak;
 10. s cieľom školenia a kontroly kvality;
 11. na účely porozumenie a posúdenie záujmov, priania a meniacich sa potrieb zákazníkov, aby sme mohli zdokonaľovať svoje webové stránky, súčasné výrobky a služby a / alebo vyvíjať nové výrobky a služby;
 12. za účelom poskytovania personalizovaného tovaru a oznámenie a odporúčanie výrobkov Vám ako zákazníkom.
 13. zaslanie pozvánky k účasti na projektoch a výskumných a klinických štúdiách, ktoré by Vás mohli zaujímať;
 14. realizácia marketingových prieskumov;
 15. automatického profilovania, kedy náš systém napríklad Vášmu profilu pridelí určitý počet bodov na základe automatického vyhodnotenia Vašich aktivít, aby sme mohli lepšie pochopiť Vaše preferencie a správanie;
 16. výberu zamestnancov;
 17. zabezpečenie poradne a kontaktných formulárov na našich webových stránkach.

 

Vaše osobné údaje môžeme taktiež potrebovať k dodržaní zákonných povinností alebo v rámci zmluvného vzťahu s Vami.

 

Keď budeme zhromažďovať a užívať Vaše údaje pre vyššie uvedené alebo iné účely, budeme Vás o tom informovať vopred alebo pri zhromažďovaní týchto údajov.

 

V príslušných prípadoch Vás požiadame o súhlas so spracúvaním osobných údajov. Dáte Ak súhlas s týmto spracovaním, máte právo ho kedykoľvek odvolať.

 

Vaše práva

Keď spracovávame Vaše osobné údaje, máte k dispozícii rad práv, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ďalej uvádzame prehľad týchto práv spoločne s tým, čo pre Vás znamenajú. Svoje práva môžete uplatniť kedykoľvek prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.

 

Právo na prístup k osobným údajom a na ich opravu

Máte právo získať kedykoľvek prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu alebo aktualizáciu. Chápeme dôležitosť tohto práva, a ak ich chcete uplatniť, spojte sa s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.

 

Právo na prenosnosť údajov

Vaše osobné údaje sú prenositeľné. To znamená, že môžu byť premiestnené, kopírované alebo prenášané elektronicky. Toto právo však platí iba vtedy, keď

 

 1. a) ste dali súhlas so spracovaním osobných údajov;
 2. b) osobné údaje sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy;
 3. c) osobné údaje sú spracovávané automaticky.

 

Ak chcete vykonať svoje právo na prenosnosť údajov, spojte sa s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.

 

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

Máte právo požiadať nás o výmaz Vašich osobných údajov, ak:

 1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili; alebo
 2. zrušíte svoj skorší súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorý ste nám dali, a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie týchto osobných údajov; alebo
 3. vznesiete námietku proti spracovávanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo
 4. vznesiete námietku proti spracovávanie Vašich osobných údajov za účelom zaistenia oprávnených záujmov Spoločnosti Danone a Spoločnosti Nutricia (napr. ku zdokonaľovaniu užívateľských zážitkov na webových stránkach);
 5. osobné údaje nespracúvajú zákonne; alebo
 6. Vaše osobné údaje sa musia vymazať na účely dodržiavania právnych predpisov.

 

Ak chcete vymazať svoje osobné údaje, ktoré uchovávame, spojte sa s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu a my podnikneme primerané kroky na to, aby sme vyhoveli Vašej žiadosti v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 

Ak osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, už nie sú potrebné k žiadnemu účelu a my nie sme zo zákona povinní ich uchovávať, urobíme všetko, čo budeme môcť, aby sme ich vymazali, zničili alebo trvalo anonymizovali.

 

Právo na obmedzenie spracovávanie

Máte právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov, ak

 1. sa domnievate, že Vaše osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, nie sú presné; alebo
 2. osobné údaje nie sú spracovávané v súlade so zákonom, ale namiesto vymazania si prajete, aby sme obmedzili ich spracovávanie; alebo
 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich zhromaždili, ale vy tieto údaje požadujete na potvrdenie, výkon alebo obhajobe právnych nárokov; alebo
 4. ste napadli spracovávanie svojich osobných údajov a čakáte na overenie toho, či vaše záujmy súvisiace s touto námietkou prevažujú nad oprávnenými záujmami k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

 

Ak chcete obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov, spojte sa s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu a my podnikneme primerané kroky na to, aby sme vyhoveli Vašej žiadosti v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

 

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávanie Vašich osobných údajov. Spojte sa s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.

 

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Máte právo podať priamo u dozorného orgánu sťažnosť ohľadom nášho spracovanie osobných údajov. Dozorným orgánom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Ako chránime Vaše osobné údaje

Chápeme význam zabezpečenie Vašich osobných údajov a robíme všetko, čo je v našich silách, za účelom ich ochrany pred zneužitím, zásahmi, stratou, neoprávneným prístupom, modifikáciou alebo sprístupnením. Zaviedli sme rad bezpečnostných opatrení na ochranu Vašich osobných údajov. Máme napríklad zavedené kontroly prístupu, používame firewally a zabezpečené servery a osobné údaje šifrujeme.

 

 

Zdieľanie Vašich osobných údajov

Pri zdieľaní Vašich osobných údajov so spriaznenými spoločnosťami a inými organizáciami zabezpečujeme, aby sme tak robili len s tými organizáciami, ktoré zabezpečujú a chráni Vaše osobné údaje a dodržiavajú príslušné právne predpisy na ochranu súkromia rovnakým alebo obdobným spôsobom ako my.

 

Vaše osobné údaje nebudú zdieľané, predávané, prenajímané ani sprístupňované inak, než je uvedené v tomto Prehlásenie o ochrane osobných údajov Vaše údaje však zdieľame vtedy, keď je to vyžadované zo zákona a / alebo štátnymi orgánmi.

 

Vaše osobné údaje budú zdieľané na uvedené účely s týmito tretími osobami:

Kategória tretích osôb:

Druh údajov:

Účely: 

Spoločnosti v rámci Skupiny Danone

Všetky typy osobných údajov, ktoré Správcovi spracovávajú

Rozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb a komunikácie;

interný audit; pochopenie a posúdenie záujmov, požiadaviek a potrieb zákazníkov

Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti marketingu, služieb a predaja

Osobné kontaktné údaje,

sociálne profily, registračné údaje

Distribúcia informačných bulletinov a pozvánok na akcie, direct mailovej aktivity, marketingové prieskumy, zasielanie upozornení na spotrebiteľskej súťaže a ich realizácia (vrátane vyhodnotenia), zobrazovanie relevantné reklamy na platformách tretích strán

Spoločnosti poskytujúce hostingové / cloudové služby a iné služby v IT podpore a bezpečnosti

Všetky typy osobných údajov, ktoré Správcovi spracovávajú

Prenájom priestoru na účely uchovávania elektronických údajov, tvorba a prevádzka webových stránok, podpora IT

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a konzultanti v oblasti výživy

Osobné kontaktné údaje, údaje o zdravotnom stave dotknutej osoby, záznam komunikácie

Zabezpečenie služby domácej starostlivosti, poskytovanie výživových odporúčaní a potravín na osobitné výživy podľa odporúčania, vybavenie a odpoveď na požadovaný problém, špecifikovaný v komunikácii s infolinkou

Lékárne

Osobné kontaktné údaje, popr.

anonymizované

údaje

Spotrebiteľské súťaže, distribúcie výhier v spotrebiteľských súťaží

Cestovné agentúry, ubytovacie zariadenia

Osobné kontaktné údaje o zákazníkoch

Realizácia ciest zákazníkov a s tým potrebné zabezpečenie dopravy a ubytovania

Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb a poštových a doručovacích služieb, poskytovatelia platobných služieb

Osobné kontaktné údaje

Poskytovanie služieb v súvislosti s obchodnou činnosťou

Danone a Nutricia

 

 

Zdieľanie údajov na medzinárodnej úrovni

Osobné údaje môžu byť spracovávané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak sú spracovávané mimo EHP, Správcovi zabezpečí, aby bolo toto cezhraničné spracovávanie údajov chránené patričnými bezpečnostnými opatreniami.

 

K bezpečnostným opatreniam, ktoré používame na ochranu cezhraničného spracovanie údajov, patria:

 1. vzorové zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Tieto štandardné zmluvné klauzuly poskytujú dostatočné zabezpečenie na splnenie požiadaviek na adekvátnu bezpečnosť stanovených v Európskom nariadení o ochrane osobných údajov; alebo
 2. certifikácia, ktoré dokladajú, že tretie osoby mimo EHP spracúvajú osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s Európskym nariadením o ochrane osobných údajov. Tieto certifikácie schvaľuje buď Európska komisia, kompetentný dozorný orgán alebo príslušný národný akreditačný orgán podľa Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov.

  

 

Automatické rozhodovanie a profilovanie

Čo sa týka niektorých služieb a výrobkov, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje automatickými prostriedkami. To v zásade znamená, že rozhodnutia sa prijímajú automaticky bez ľudského zásahu.

 

Vaše osobné údaje môžeme taktiež opracovať na profilovanie, aby sme predvídali Vaše správanie na našich webových stránkach alebo výrobky či služby, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

Ak hodláme použiť tieto metódy, budeme Vás samozrejme informovať a dáme Vám možnosť vzniesť vopred námietku proti takémuto spracovaniu. Máte tiež možnosť sa s nami spojiť a získať ďalšie informácie o tomto spracovaní.

 

 

Cookies a iné technológie

Vaše osobné údaje môžeme taktiež zhromažďovať prostredníctvom cookies a iných technológií. To môže nastať vtedy, keď navštívite naše webové stránky alebo webové stránky tretích osôb, prezriete si naše internetové propagačné materiály alebo použijete naše mobilné aplikácie / mobilné aplikácie tretích osôb, pričom sa môže jednať o tieto údaje:

 

 1. a) informácie o prehliadači a operačnom systéme na vašom zariadení;
 2. b) IP adresu zariadenia, ktoré používate;
 3. c) naše webové stránky, ktoré si prezeráte;
 4. d) odkazy, na ktoré klikáte, keď používate naše služby.

 

Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásenie o cookies tu.

 

 

Údaje o ochrane súkromia podľa miestneho práva

Spoloční správcovia dodržiavajú povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (v tomto dokumente označené ako „Európske nariadenie o ochrane osobných údajov“) a platných právnych predpisov, ktoré v Českej republike implementujú Európske nariadenie o ochrane osobných údajov.

 

 

Ako nás môžete kontaktovať

Skupina Danone ustanovila poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak máte otázky, pripomienky alebo sťažnosti ohľadom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracovanie Vašich osobných údajov, spojte sa s nami alebo s naším poverencom pre ochranu osobných údajov prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.