Náš prístup

Ako popredná potravinárska spoločnosť má Danone zodpovednosť ponúkať zdravé potraviny, ale aj podporovať zdravie a pomáhať spotrebiteľom prijímať zdravé stravovacie návyky. Prostredníctvom nášho širokého portfólia sa snažíme poskytovať odborné odpovede v otázkach verejného zdravia a výživy. Veríme, že naša komunikácia a služby pomôžu vzdelávať spotrebiteľov o dôležitosti zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Zároveň sa snažíme poskytovať zdravotníckym pracovníkom relevantné informácie o dôležitosti správnej výživy všetkých vekových skupín.

Zaviazali sme sa k zodpovednej reklame v súlade s Kódexom medzinárodnej obchodnej komory pre zodpovednú marketingovú komunikáciu potravín a nápojov, národnými a regionálnymi štandardmi. Prístup našej spoločnosti k zodpovednému marketingu zahŕňa všetku platenú a neplatenú komunikáciu vytvorenú spoločnosťou Danone, a najmä materiály použité na propagáciu svojich značiek alebo výrobkov zákazníkom.

Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby naša marketingová komunikácia bola v rámci zákona, slušná, čestná, pravdivá a s tvrdeniami, ktoré majú spoľahlivý vedecký základ.

Konkrétnejšie:

 • Poskytujeme informácie o výživovej hodnote, ktoré umožňujú spotrebiteľom a odborníkom v oblasti výživy robiť rozhodnutia v oblasti stravovania na základe dostupných informácií.
 • Špeciálny dôraz kladieme na praktické informácie, aby sme podporili spotrebiteľov pri vytváraní zdravej stravy pre seba a svoje rodiny.
 • Dbáme na to, aby naše informácie o výhodách produktu boli spoľahlivé a hovorili jazykom, ktorému zákazníci rozumejú.

V spolupráci s príslušnými orgánmi, ako je Svetová federácia inzerentov a Medzinárodná obchodná komora (ICC), podporujeme rozvoj všeobecných princípov v tejto oblasti a ich integráciu do samoregulačných kódov a systémov v oblasti reklamy a marketingu vo svete.

Naše globálne princípy

Spoločnosť Danone sa zaväzuje, že bude pri rozdeľovaní finančných prostriedkov určených na marketingové výdavky dbať predovšetkým na podporu zdravých výrobkov.

90% objemu predaja spoločnosti Danone v zdravých kategóriách, čo predstavuje drvivú väčšinu našich výdavkov, je venovaný na marketing zdravých výrobkov. Vďaka našim záväzkom v oblasti výživy očakávame, že sa v nasledujúcich rokoch globálne zvýšia naše marketingové výdavky na zdravé výrobky a zdravšie alternatívy.

Sme si vedomí prevalencie chronických chorôb súvisiacich so stravou a životným štýlom. Našou politikou a zásadou je vyhýbať sa akýmkoľvek typom správ, ktoré by mohli povzbudiť nadmernú spotrebu akýchkoľvek našich výrobkov alebo snahu o podporu nezdravého životného štýlu. Zaväzujeme sa, že produkty budeme prezentovať v kontexte vyváženej stravy.

V našej reklame tiež nepoužívame modely alebo aktérov „veľkosti 0“, aby sme ukázali, že nepodporujeme „nezdravú“ štíhlosť. Spoločnosť Danone sa tiež zaväzuje podporovať rozmanitosť svojej reklamy.

 

Marketing na deti

V Danone sme presvedčení, že je nevyhnutné povzbudzovať deti k zdravej výžive a aktívnemu životnému štýlu už od útleho veku, aby sa ich návyky udržali aj v dospelosti.

Naša marketingová komunikácia je v súlade so všetkými príslušnými zákonmi/pravidlami, ktoré upravujú marketing smerovaný na deti.

Sme signatárom miestnych i regionálnych záväzkov a tiež uplatňujeme zásady globálneho záväzku spoločnosti Danone k marketingu smerovaného na deti z decembra 2019.

Marketingová komunikácia zameraná na deti do 12 rokov* sa môže týkať iba produktov, ktoré spĺňajú prísľub Danone v rámci lokálnych kritérií výživy.

V Danone uplatňujeme tieto pravidlá:

1.Licencované postavy, známe osobnosti, vplyvní ľudia a prémie

Používanie licencovaných postáv, filmových väzieb, celebrít, vplyvných osôb a prémií primárne atraktívnych pre deti mladšie ako 12 rokov je možné iba iba v spojení s produktmi, ktoré pri marketingovej komunikácii s deťmi spĺňajú kritériá výživy Danone Pledge Nutrition.

2.Balenie, miesto predaja

Používanie licencovaných postáv, filmových väzieb, celebrít a prémií primárne atraktívnych pre deti mladšie ako 12 rokov je možné iba na marketingovú komunikáciu na obaloch a na mieste predaja (okrem bežného zobrazenia) v súvislosti s výrobkami, ktoré spĺňajú konkrétne výživové kritériá.

3.Školy a miesta, kde sa zhromažďujú deti

 • Žiadna marketingová komunikácia produktov na základných školách a v ich blízkosti, ani na stredných školách,

 • účasť iba na vzdelávacích programoch zameraných na deti mladšie ako 12 rokov a odber vzoriek výrobkov iba v prípade, že ich na školské účely výslovne vyžaduje alebo s tým súhlasí vedenie školy,

 • zapojenie sa do marketingovej komunikácie s výrobkami alebo do vzorkovania výrobkov v centrách starostlivosti o deti, v rodinách a v službách pre deti iba s výrobkami vyhovujúcimi kritériám výživy Danone Pledge Nutrition a po konzultácii s vedením týchto zariadení.

* Týka sa to platenej a neplatenej komunikácie vytvorenej spoločnosťou Danone s úmyslom propagovať svoje výrobky deťom do 12 rokov pomocou televízie, rozhlasu, tlače, kina, online (na všetkých digitálnych platformách vrátane webových stránok vlastnených spoločnosťou a iných spoločností vlastnených spoločnosťou, profily na sociálnych sieťach), DVD / CD-ROM, priamy marketing, umiestňovanie produktov, interaktívne hry, outdoorový marketing, mobilný a SMS marketing. Marketingová komunikácia Danone sa považuje za adresovanú deťom mladším ako 12 rokov, ak predstavuje najmenej 30% publika.

 

Marketing v oblasti náhrad materského mlieka

Spoločnosť Danone sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce hlavné zásady v súlade so svojimi zásadami Politiky pre predaj a marketing náhrad materského mlieka.

Politika pre predaj a marketing náhrad materského mlieka – PDF

 • Uznávame dôležitosť Kódexu WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a príslušných rezolúcií WHA (Svetové zdravotnícke zhromaždenie) a zaväzujeme sa tieto zásady dodržiavať.
 • Podporujeme odporučenie WHO v oblasti verejného zdravia týkajúceho sa výlučne kojenia v prvých šiestich mesiacoch veku dieťaťa, po ktorom následne pokračuje kojenie spolu so zavádzaním bezpečných a vhodných doplnkových potravín.
 • Odporúčame pokračovať v kojení do dvoch rokov veku dieťaťa a ďalej, spolu so zavedením bezpečných a vhodných doplnkových potravín až do dovŕšenia šiestich mesiacov veku dieťaťa.*
 • Zaviazali sme sa, že zaistíme, aby prax dojčenia nebola narušovaná prostredníctvom marketingových materiálov týkajúcich sa našich produktov.
 • V žiadnej krajine, kde pôsobíme, nepropagujeme ani neinzerujeme počiatočnú dojčenskú výživu (0-6 mesiacov) ani súvisiace predmety (ako napríklad cumlíky).
 • V krajinách s tzv. vyšším rizikom neinzerujeme ani nepropagujeme následnú dojčenskú výživu (6-12 mesiacov).
 • V krajinách s tzv. vyšším rizikom nebudeme inzerovať ani propagovať doplnkové potraviny a nápoje pre dojčatá mladšie ako šesť mesiacov.
 • Podporujeme a presadzujeme zodpovedné marketingové postupy, ktoré podporujú zdravie a bezpečnú výživu pre všetky dojčatá a malé deti.
 • Spolupracujeme s partnermi, obchodnými združeniami, priemyselnými skupinami a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom vytvoriť povedomie a presadzovať zodpovedné a etické marketingové postupy.
 • Spolupracujeme s našimi odberateľmi a partnermi, ktorí pod našim názvom uvádzajú výrobky na trh, aby zvýšili povedomie a zdôraznili dôležitosť dodržovania príslušných zákonov, Kódexu WHO a našej Politiky pre predaj a marketing náhrad materského mlieka.
 • Dodržujeme všetky príslušné zákony a predpisy v krajinách, kde pôsobíme.
 • Rešpektujeme úlohu národných vlád pri stanovení politík v oblastí zdravia, ktoré zodpovedajú sociálnym a legislatívnym kontextom a celkovým cieľom rozvoja v daných krajinách.
 • Monitorujeme naše marketingové aktivity podľa zásad a cieľov Kódexu WHO, nezávisle od akýchkoľvek ďalších opatrení prijatými vládami k implementácii Kódexu WHO, a podnikáme kroky k potvrdeniu, že naše kroky na všetkých úrovniach sú v tomto prípade v súlade s našimi záväzkami.
 • Podporujeme vlády v ich úsilí o implementáciu Kódexu WHO a spolupracujeme s jednotlivými vládami pri monitorovaní uplatnenia Kódexu WHO.
 • Zaväzujeme sa zabezpečovať kvalitu ako najvyššiu prioritu, so zodpovedajúcim vedením a prostriedkami k vytváraniu a poskytovaniu prostredia kvality a bezpečnosti potravín, ktoré plnia prísne hygienické normy a normy kontroly kvality, ako sú napríklad medzinárodné pokyny vypracované Komisiou Codex Alimentarius a ďalšími relevantnými lokálnymi zákonmi a predpismi.


*Uznávame zdravotné a stravovacie odporúčania v jednotlivých krajinách, ktoré môžu odporučiť zavedenie bezpečných a vhodných doplnkových potravín po dosiahnutí 4 mesiacov veku dieťaťa. Krajiny, ktoré sú považované za krajiny s nízkym rizikom, môžu uvádzať na trh doplnkové potraviny v súlade s týmito stravovacími odporúčaniami; tieto výrobky sú však vždy prezentované ako súčasť zmiešanej stravy a nikdy nie sú propagované na úkor samotného dojčenia alebo ako náhrada materského mlieka.